Όροι χρήσης, επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης

https://childcareunits.yeka.gov.gr/ (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»)

 

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προσφέρει  προς χρήση τη δικτυακή του πύλη https://childcareunits.yeka.gov.gr/  του (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»), -[Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», που θεσπίσθηκε με τα άρθρα 58 έως 60 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), με χρηματοδότηση που προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας]- υπό τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

1. Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

H προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του επισκέπτη/χρήστη της δικτυακής πύλης  αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Οι κανόνες προστασίας που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ισχύουν όταν η συλλογή, η χρήση, η αποθήκευση και κάθε άλλη πράξη επί των δεδομένων των φυσικών προσώπων γίνεται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

Η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων είναι σύμφωνη με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων της ΕΕ (ΓΚΠΔ) και το ισχύον εθνικό δίκαιο και λαμβάνει υπόψη τις γνωμοδοτήσεις, οδηγίες, κατευθυντήριες γραμμές, συστάσεις και αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων είναι διαθέσιμη στην Ενότητα ΙΙ  του παρόντος [Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων].

 

2. Λειτουργία των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλιστεί τη σωστή λειτουργία των ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία (άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) που τυχόν θα υποστεί ο χρήστης της δικτυακής πύλης από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτής, από καθυστερήσεις κατά τη χρήση αυτής, από λάθη ή παραλείψεις σε αυτή, από διακοπές της τηλεφωνικής γραμμής, βλάβες του δικτύου ηλεκτροδότησης ή για άλλους λόγους.

 

3. Πρόσβαση Κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη - Username, PIN)

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της δικτυακής του πύλης https://childcareunits.yeka.gov.gr/  του (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»), για την υπαγωγή του στις Υπηρεσίες της «Δημιουργίας χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», που θεσπίσθηκε με τα άρθρα 58 έως 60 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75), με χρηματοδότηση που προέρχεται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, έχει πρόσβαση, με τη χρήση των κωδικών Taxisnet και  είναι υπεύθυνος για κάθε υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που πραγματοποιείται με χρήση των προσωπικών κωδικών (κωδικός χρήστη και συνθηματική λέξη-[Username και  Password]), δηλ. χρησιμοποιούν (κωδικό χρήστη και συνθηματική λέξη) τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικό χρήστη που έχουν στο Taxisnet.

Περαιτέρω η ευθύνη αυτή υφίσταται ακόμα και εάν ο χρήστης αποφασίσει, με δική του ελεύθερη επιλογή, να γνωστοποιήσει τους προσωπικούς κωδικούς του σε τρίτο πρόσωπο (πχ λογιστή κτλ.) που χρησιμοποιεί κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία για λογαριασμό του.

 

4.Αληθείς, Ακριβείς, Έγκυρες και Πλήρεις Πληροφορίες

Ο χρήστης που επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες «Δημιουργίας χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ, οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλει κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

Όλα τα στοιχεία που παρέχει ο χρήστης της δικτυακής πύλης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», δεν χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό πέραν αυτού που περιγράφει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα/ηλεκτρονική υπηρεσία. Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλει ο χρήστης είναι ευθύνη του ιδίου και οποιαδήποτε ζημία άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική) προέρχεται από υποβολή ανακριβών στοιχείων βαρύνει τον ίδιο το χρήστη και σε καμία περίπτωση το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

5.Πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες)

Οι πληροφορίες ή άλλης φύσης (νομοθετικές διατάξεις, τυχόν συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις, χρήσιμες πληροφορίες) που παρουσιάζονται στη δικτυακή πύλη του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων» δημοσιεύονται μετά από συνεννόηση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η δικτυακή πύλη «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», του  ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» και οι αρμόδιες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξασφαλίσουν την ακρίβεια των πληροφοριών που δημοσιεύονται στη δικτυακή πύλη. Ωστόσο, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ» αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο την αναδημοσίευση των παραπάνω πληροφοριών και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενό τους, ούτε είναι αρμόδια για την παροχή οποιουδήποτε είδους διευκρινίσεων ή επεξηγήσεων επί των πληροφοριών αυτών.

 

6. Cookies

Η δικτυακή πύλη «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των επισκεπτών/χρηστών του δικτυακού τόπου, χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και περιλαμβάνουν μη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών του διαδικτυακού τόπου και δεν λαμβάνουν γνώση οιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου του υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη /χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή /και σελίδων του δικτυακού τόπου, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς, καθώς και για να εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας και να βελτιωθούν οι επιδόσεις του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/χρήστης του δικτυακού τόπου μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των "cookies" σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης "cookies" σε καμία περίπτωση.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση "cookies" για την αναγνώρισή του ενδέχεται να έχει περιορισμένη πρόσβαση σε μερικές από τις υπηρεσίες, χρήσεις ή λειτουργίες που παρέχονται από τον διαδικτυακό τόπο του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».

 

7.Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι- Τροποποιήσεις στην Πολιτική Απορρήτου

Η συγκεκριμένη χρήση της δικτυακής του πύλης διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Προκειμένου να διασφαλίζουμε ότι η Πολιτική Απορρήτου μας είναι πάντοτε σύμφωνη με τις ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να προβαίνουμε σε τροποποιήσεις ανά πάσα στιγμή. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις που η Πολιτική Απορρήτου πρέπει να τροποποιείται προκειμένου να προσαρμόζεται σε νέες ή τροποποιημένες υπηρεσίες.

 

8.Αποδοχή

Η δικτυακή πύλη του [https://childcareunits.yeka.gov.gr/ «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», του (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»)] προσφέρει προς χρήση τη δικτυακή του πύλη υπό τους ανωτέρω όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης της δικτυακής πύλης καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των ιστοσελίδων /ηλεκτρονικών υπηρεσιών του, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

 

 

 

 

Έκδοση: Φεβρουάριος   2023, Έκδοση 1.0.0

 

 

Ενότητα ΙΙ

Ενημέρωση Σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

1.Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Η παρούσα ενημέρωση σας ενημερώνει για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας κατά την χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων https://childcareunits.yeka.gov.gr/  -[Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»,  (ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»)].

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία στην παρούσα δικτυακή πύλη είναι το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εδρεύει στην Αθήνα, Σταδίου 29, Τ.Κ. 101 10.

Για κάθε ζήτημα που αφορά την παρούσα ενημέρωση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@yeka.gr.

Αναλυτική Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα είναι αναρτημένη στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

 

2.Βασικοί Ορισμοί

 1. «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή μη φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο ή μη φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου,
 2. «Επεξεργασία»: κάθε πράξη ή σειρά πράξεων που πραγματοποιείται με ή χωρίς τη χρήση αυτοματοποιημένων μέσων, σε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα ή σε σύνολα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως η συλλογή, η καταχώριση, η οργάνωση, η διάρθρωση, η αποθήκευση, η προσαρμογή ή η μεταβολή, η ανάκτηση, η αναζήτηση πληροφοριών, η χρήση, η κοινολόγηση με διαβίβαση, η διάδοση ή κάθε άλλη μορφή διάθεσης, η συσχέτιση ή ο συνδυασμός, ο περιορισμός, η διαγραφή ή η καταστροφή,
 3. «Περιορισμός της Επεξεργασίας»: η επισήμανση αποθηκευμένων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα με στόχο τον περιορισμό της επεξεργασίας τους στο μέλλον,
 4. «Σύστημα Αρχειοθέτησης»: κάθε διαρθρωμένο σύνολο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι προσβάσιμα με γνώμονα συγκεκριμένα κριτήρια, είτε το σύνολο αυτό είναι συγκεντρωμένο είτε αποκεντρωμένο είτε κατανεμημένο σε λειτουργική ή γεωγραφική βάση,
 5. «Υπεύθυνος Επεξεργασίας»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που, μόνα ή από κοινού με άλλα, καθορίζουν τους σκοπούς και τον τρόπο της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· όταν οι σκοποί και ο τρόπος της επεξεργασίας αυτής καθορίζονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους, ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή τα ειδικά κριτήρια για τον διορισμό του μπορούν να προβλέπονται από το δίκαιο της Ένωσης ή το δίκαιο κράτους μέλους,
 6. «Εκτελών την Επεξεργασία»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας που επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό του υπευθύνου της επεξεργασίας,
 7. «Αποδέκτης»: το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, η δημόσια αρχή, η υπηρεσία ή άλλος φορέας, στα οποία κοινολογούνται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, είτε πρόκειται για τρίτον είτε όχι. Ωστόσο, οι δημόσιες αρχές που ενδέχεται να λάβουν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο συγκεκριμένης έρευνας σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης ή κράτους μέλους δεν θεωρούνται ως αποδέκτες· η επεξεργασία των δεδομένων αυτών από τις εν λόγω δημόσιες αρχές πραγματοποιείται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες προστασίας των δεδομένων ανάλογα με τους σκοπούς της επεξεργασίας,
 8. «Τρίτος»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, δημόσια αρχή, υπηρεσία ή φορέας, με εξαίρεση το υποκείμενο των δεδομένων, τον υπεύθυνο επεξεργασίας, τον εκτελούντα την επεξεργασία και τα πρόσωπα τα οποία, υπό την άμεση εποπτεία του υπευθύνου επεξεργασίας ή του εκτελούντος την επεξεργασία, είναι εξουσιοδοτημένα να επεξεργάζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα,
 9. «Συγκατάθεση» του υποκειμένου των δεδομένων: κάθε ένδειξη βουλήσεως, ελεύθερη, συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει επιγνώσει, με την οποία το υποκείμενο των δεδομένων εκδηλώνει ότι συμφωνεί, με δήλωση ή με σαφή θετική ενέργεια, να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν,
 10. «Παραβίαση Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα»: η παραβίαση της ασφάλειας που οδηγεί σε τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, μεταβολή, άνευ άδειας κοινολόγηση ή πρόσβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία,
 11. «Δεδομένα Ειδικών Κατηγοριών»: δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τα πολιτικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, καθώς και η επεξεργασία γενετικών δεδομένων, βιομετρικών δεδομένων με σκοπό την αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση προσώπου, δεδομένων που αφορούν την υγεία ή δεδομένων που αφορούν τη σεξουαλική ζωή φυσικού προσώπου ή τον γενετήσιο προσανατολισμό,

 

3.Κατηγορίες Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα που συλλέγονται

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων», σύμφωνα με τα άρθρα 58 έως 60 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75)  συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών της δικτυακής πύλης και, ειδικότερα, των εργοδοτών και λοιπών φυσικών προσώπων όπως ακολούθως.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΡΓΟΔΟΤΕΣ/ΛΟΙΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Δεδομένα επιχειρήσεων/εργοδοτών, εφόσον πρόκειται για φυσικά πρόσωπα  και Νομικά Πρόσωπα ή των νομίμων εκπροσώπων/αντιπροσώπων των νομικών προσώπων, όπως:

1. Στοιχεία ταυτότητας και δημογραφικά (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

2. Στοιχεία ασφάλισης (ΑΜΚΑ ή ΠΑΥΠΑ και λοιπά στοιχεία Μητρώου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης αν απαιτούνται),

3. Στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική διεύθυνση έδρας, παραρτημάτων, τηλέφωνο, email κ.λπ.),

4. Αντίγραφα Ποινικού Μητρώου (αν απαιτούνται)

5. Επαγγελματικά στοιχεία (αν απαιτούνται)

6. Οικονομικά στοιχεία για Φυσικά πρόσωπα  και Νομικά Πρόσωπα (ΑΦΜ τραπεζικοί λογαριασμοί, εκκαθαριστικά εφορίας, δήλωση περιουσιακής κατάστασης κ.λπ. αν απαιτούνται).

7.Στοιχεία εγκατάστασης στην οποία θα δημιουργηθεί ο χώρος φύλαξης (ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο, email, τύπος εγκατάστασης , κατηγορία επικινδυνότητας εγκατάστασης κ.λπ.

8. Στοιχεία υπευθύνου  χώρου φύλαξης (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο κ.λπ.),

9. Οικονομικά στοιχεία αιτήσεων προκαταβολής, de minimis και απολογιστικών εργασιών.

 

4.Σκοπός και Νομική Βάση της Επεξεργασίας

Σκοπός της δικτυακής πύλης είναι η παροχή πρόσβασης των επιχειρήσεων /εργοδοτών, η υποβολή στοιχείων δηλώσεων και δικαιολογητικών για την ένταξή τους ως Δικαιούχοι της Δράσης με τον τίτλο «Δημιουργία χώρων φύλαξης βρεφών εντός επιχειρήσεων»  των περ. α΄ και β΄ της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4921/2022 (Α΄ 75) για τη χρηματοδότηση,  τη δημιουργία και τον εξοπλισμό χώρου φύλαξης παιδιών των εργαζομένων, ηλικίας από έξι (6) μηνών έως δύο (2) ετών και έξι (6) μηνών, εντός της εγκατάστασης στην οποία ασκούν την δραστηριότητά τους, καθώς και για τη στελέχωση του χώρου με έως δύο (2) βρεφονηπιοκόμους/βοηθούς βρεφονηπιοκόμων ή επαγγελματίες συναφών ειδικοτήτων, για χρονικό διάστημα είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, με την υποχρέωση διατήρησης του χώρου και των θέσεων του προσωπικού για άλλους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, μετά από τη λήξη της περιόδου χρηματοδότησης.

Η ως άνω επεξεργασία των δεδομένων διενεργείται ως απαραίτητη για την εκτέλεση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον (άρθρο 6 παρ. 1 ε΄ ΓΚΠΔ).

 

 

5. Διαβίβαση/Κοινοποίηση δεδομένων σε τρίτα μέρη

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται ενδέχεται να κοινοποιούνται ή διαβιβάζονται σε τρίτους, εφόσον αυτό επιβάλλεται για την εκπλήρωση υποχρεώσεων από το νόμο τηρουμένων των εγγυήσεων της οικείας νομοθεσίας.

 

6.Δικαιώματα Φυσικών Προσώπων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σέβεται τα δικαιώματα των φυσικών προσώπων αναφορικά με την  προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. Τα φυσικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να:

 1. Ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 2. Aποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τα αφορούν.
 3. Zητούν τη διόρθωση ανακριβών ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
 4. Yποβάλλουν αίτημα για τη διαγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα ή εάν η επεξεργασία είναι παράνομη. Εφόσον εφαρμόζεται ως νομική βάση επεξεργασίας το άρθρο 6 παρ.1 ε’ ΓΚΠΔ, το δικαίωμα διαγραφής ενδέχεται να μην ικανοποιείται και θα κρίνεται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Άλλωστε σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 4 του ΓΚΠΔ, το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας.
 5. Εναντιώνονται στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή τους, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 21 παρ. 6 ΓΚΠΔ.
 6. Υποβάλλουν αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.
 7. Να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (λεωφ. Κηφισίας 1-3, 11523 Αμπελόκηποι, τηλ. 2106475600, www.dpa.gr) ή στην εποπτική αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ όπου διαμένουν ή εργάζονται ή στην εποπτική αρχή του τόπου της εικαζόμενης παράβασης.

 

7.Επικοινωνία Φυσικών Προσώπων

Τα ανωτέρω δικαιώματα καθώς και κάθε δικαίωμα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα, ασκούνται κατόπιν γραπτής αίτησης που κατατίθεται σε οποιοδήποτε σημείο που είναι προσβάσιμο από το κοινό, ή μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, αποστέλλοντας  μήνυμα προς τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων που έχει οριστεί από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου dpo@yeka.gr

 

8.Ασφάλεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων ή μη φυσικών προσώπων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίζει και να μπορεί να αποδεικνύει ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας ολιστική πολιτική ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που ενδεικτικά περιλαμβάνει: κρυπτογράφηση δεδομένων κατά τη διαδικτυακή μεταφορά τους (SSL), διαπιστευτήρια πρόσβασης των χρηστών, ελεγχόμενη πρόσβαση με κωδικούς TAXISNET, πολιτική και σχέδιο αντιγράφων ασφαλείας, σαρωτές ιών, οργανωτικά μέτρα ασφαλείας, έλεγχο τρωτότητας και διείσδυσης, πολιτική προστασίας δεδομένων και ασφάλειας πληροφοριών, αποκλεισμό διαβιβάσεων σε τρίτες χώρες.

Κατά την εκτίμηση του ενδεδειγμένου επιπέδου ασφάλειας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων λαμβάνονται ιδίως υπόψη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την επεξεργασία, ιδίως από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, άνευ αδείας κοινολόγηση ή προσπέλαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που διαβιβάστηκαν, αποθηκεύτηκαν ή υποβλήθηκαν κατ’ άλλο τρόπο σε επεξεργασία.

Για την αποτροπή περίπτωσης παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει πολιτική κατά επιθέσεων στα πληροφοριακά συστήματα που διαθέτει και διαχειρίζεται, καθώς και συγκεκριμένη πολιτική διαχείρισης τυχόν περιστατικών παραβίασης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 

9.Τροποποίηση

Η παρούσα ενημέρωση ενδέχεται να τροποποιηθεί. Σε περίπτωση που η τροποποίηση των υπόψη όρων είναι τέτοιας φύσης και έκτασης, ώστε να μην καλύπτεται από τους ανωτέρω όρους επεξεργασίας δεδομένων, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων θα δημοσιοποιήσει την νεότερη έκδοση της παρούσας ενημέρωσης.